Hardware -- Kompiuteriø geleþis, nuo pelytës iki main frame'ø

 

About Hardware

HARDWARE konferencijos taisykles:

1. Konferencijos laiðkø tematika
1.1 Laiðkas turi bûti á temà.
1.2 Pagrindinis klausimas turi buti susijæs su "geleþim", nors gali liesti ir programinæ árangà ir kitus
susijusius klausimus.

2. Laiðkai
2.1 Laiðkus raðyti tik plain/text formatu, html laiðkai nepageidaujami.
2.2 Laiðko dydis apribotas iki 40KB.
2.3 Draudþiama keiktis ir aiðkintis asmeninius tarpusavio santykius
konferencijoje.

3. Citavimas
3.3 Leidþiama cituoti laiðkà á kurá atsakoma.
3.4 Citatø apimtis neturi bûti daugiau nei 2 kartus didesnë uþ komentarø apimtá.
3.1 Draudþiamas citatø kartojimas.
3.2 Galima panaudoti kelias cituojamame laiðke buvusios citatos eilutes jei bûtent joms raðomas komentaras.

Uþ taisykliø paþeidimus skiriami + (pliusai), surinkæs 3 pliusus
dalyvis atjungiamas, arba uþ grieþtà áspëjimà gavæs ! atjungiamas be
teisës kurá laikà raðyti á konferencijà.
HARDWARE Moderatorius turi teisæ pats nuspræsti kokià nuobaudà skirti.

To see the collection of prior postings to the list, visit the Hardware Archives. (Archyvas yra prieinamas tik konferencijos dalyviams.)

Using Hardware
To post a message to all the list members, send email to hardware@konferencijos.lt.

You can subscribe to the list, or change your existing subscription, in the sections below.

Subscribing to Hardware

Subscribe to Hardware by filling out the following form. Saugantis kad jūsų neprijungtų kas nors kitas, jums bus pasiųstas laiškas prašantis patvirtinimo. Tai yra slaptas sąrašas, todėl jis yra prieinamas tik konferencijos administratoriui.

  Your email address:  
  Your name (optional):  
  You may enter a privacy password below. This provides only mild security, but should prevent others from messing with your subscription. Do not use a valuable password as it will occasionally be emailed back to you in cleartext.

  If you choose not to enter a password, one will be automatically generated for you, and it will be sent to you once you've confirmed your subscription. You can always request a mail-back of your password when you edit your personal options. Kartą per mėnesį jūsų slaptažodis bus atsiųstas laišku.
  Pick a password:  
  Reenter password to confirm:  
  Which language do you prefer to display your messages?  
Hardware Subscribers
(Dalyvių sąrašas yra prieinamas tik konferencijos administratoriui.)

Įveskite jūsų administratoriaus adresas ir slaptažodį norėdami pamatyti dalyvių sąrašą:

Administratoriaus adresas: Slaptažodis:   

Norėdami atsisakyti Hardware prenumeratos, gauti slaptažodžio priminimą ar pasikeisti prenumeratos nustatymus įveskite jūsų e-pašto adresą, kuriuo prenumeravotės konferenciją:

Jeigu šio lauko neužpildysite, jums teks tai padaryti sekančiame puslapyje


Hardware konferenciją tvarko altair at pagalba.com
Hardware administratoriaus puslapis (reikia autorizacijos)
Visų konferencijos.lt konferencijų apžvalga

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered