„Dismiss“ vertimas

Rimas Kudelis rq at akl.lt
Mon Jan 16 17:05:41 EET 2017


Sveiki,

kaip pasiûlytumëte versti mygtukà ¥Dismiss´, panaikinantá kalendoriaus
priminimà, tai yra, kaþkur paèiame kalendoriuje paþymintá, kad ðis
konkretus priminimas jau parodytas ir jo kartoti nereikia? Ávykis gali
turëti ir daugiau numatytø priminimø, kuriø ðio mygtuko paspaudimas
berods neátakoja.

Pridedu lango nuotraukà, kad bûtø aiðkiau.

Kitas vertëjas ðá þodá buvo iðvertæs þodþiu ¥Atðaukti´, bet man tai
nelabai patinka, nes sudaro klaidingà vaizdà, kad bus atðauktas pats
ávykis, o ne priminimas.

Ðiandien vertimà pataisiau á ¥Uþverti´, bet ðis vertimas man irgi
nelabai patinka, tad nusprendþiau ir grupëje pasiklausti. Dar vienas
variantas bûtø tiesiog þodis ¥Gerai´, bet ¥Gerai visiems´ skambëtø gan
kvailai. Nebent gal verta ¥Dismiss´ versti þodþiu ¥Gerai´, o ¥Dismiss
All“ – žodžiu „Užverti“? Arba ir ten ir ten tiesiog rašyti „Gerai“?

Rimas

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://www.konferencijos.lt/mailman/private/komp_lt/attachments/20170116/6f122af5/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: nkfinleafglffpba.png
Type: image/png
Size: 7800 bytes
Desc: not available
URL: <https://www.konferencijos.lt/mailman/private/komp_lt/attachments/20170116/6f122af5/attachment.png>


More information about the Komp_LT mailing list